Online Felhasználási Feltételek

Online Felhasználási Feltételek

Az All You Can Move weboldal és ügyfélkapu felhasználási feltételei

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal, valamint az Ügyfélkapu használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.
 
A honlapon, valamint az Ügyfélkapun használt „mi”, „minket”, „miénk”, „All You Can Move” és „All You Can Move SportPass”, „AYCM Group” kifejezések a Klub Rekreáció Kft-re és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak (a továbbiakban: AYCM). A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal. „Klubtagok”, akik regisztráltak az Ügyfélkapun.

 

  1. Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések:

 
Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
 
Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 
A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja AYCM, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
 
A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
  
Más weboldalakra mutató hivatkozások
 
Az All You Can Move weboldalon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az All You Can Move hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. AYCM nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. AYCM nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy AYCM az adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.
 
Szavatosság és felelősségkorlátozás
 
A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.
 
Szavatosság
 
E weboldalt AYCM „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva AYCM nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül AYCM -től megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért AYCM kifejezetten elzárkózik.
 
Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.
 
Felelősség
 
AYCM és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.
 
AYCM és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 
AYCM nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.
 
Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond AYCM és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.
 

  1. Ügyfélkapu használatára vonatkozó rendelkezések:

AYCM Ügyfélkapu

AYCM a már meglévő, valamint a leendő Klubtagok ügyintézésének gyorsabb, korszerűbb, és kényelmesebb lebonyolítása érdekében lehetővé teszi az All You Can Move SportPass igénylésének, illetve egyéb Klubtagi igények weboldalon keresztüli ügyintézését. Ennek megvalósítási módja weboldalról elérhető Ügyfélkapu, amelynek használatával kapcsolatban a Klubtag elfogadja a következőkben részletezett feltételeket.

Regisztráció

Az a folyamat, amely során a Klubtag – a szükséges adatok megadását követően – jogosultságot kap arra, hogy az All You Can Move Ügyfélkapuját használja.

Szerződéskötés

Az AYCM, valamint a Klubtag között létrejövő, az All You Can Move SportPass kiváltására vonatkozó megállapodás, amely a jelen dokumentummal összhangban szabályozza a jogviszony feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. Klubtag tudomásul veszi, hogy az így létrejött elektronikus szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amely utóbb a Klubtag Ügyfélkapujában a letölthető dokumentumok között bármikor hozzáférhetővé válik a Klubtag számára, ezzel az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válik.
AYCM az elektronikus szerződéskötés során Általános Szerződési Feltételeket alkalmaz, melyek mind a honlapon, mind a szerződéskötés során hozzáférhető, lehívható és tárolható a Klubtag számára.

Ügyfél azonosítás  

A Klubtagok az Ügyfélkapun az általuk választott felhasználónévvel és jelszóval jogosultak megtekinteni a szerződéskötés során generált, és egyéb dokumentumokat, aktuális egyenlegüket.

E-mail cím

A Klubtag a regisztráció, illetve a szerződéskötés során megadott privát, illetve munkahelyi e-mail címek valódiságáért felelősséget vállal.

Az Ügyfélkapu használata

Az Ügyfélkaput csak regisztrált Klubtag veheti igénybe, ezért az Ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia személyes Ügyfélkapuját, mely a következő lépésekből áll:

Felelősség

A Klubtag tudomásul veszi, hogy ha az Ügyfélkapu szolgáltatásai keretében az általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, AYCM az ebből eredő károkért nem felel.

A Klubtag az Ügyfélkapu használatához szükséges felhasználónevet és belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A felhasználónév és a jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Klubtag köteles helyt állni, az ebből eredő esetleges adat, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán AYCM-el szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

A Klubtag tudomásul veszi, hogy regisztrációt és szerződéskötést követően az Ügyfélkapun szereplő adatainak módosítása szerződésmódosításnak minősül.

Elérhetőség

 Az Ügyfélkapu a hét minden napján, 0-24 óráig elérhető. AYCM azonban fenntartja magának a jogot, hogy esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse.

  1. Közös rendelkezések:

 

Adatvédelem

AYCM a Klubtagok és a Felhasználók adatait bizalmasan kezeli. AYCM az Adatkezelési tájékoztatónkban szereplő meghatározott módon biztosítja az adatkezelést, és védi a Klubtag és a Felhasználó személyes adatait, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés, megváltozás ellen. AYCM megfelelő szervezési, műszaki így különösen informatikai intézkedéssel biztosítja az általa kezelt, a Klubtagokra és a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok illetéktelen hozzáférés és felhasználás elleni védelmét.

Joghatóság és alkalmazandó jog
 
AYCM nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon, valamint az Ügyfélkapun  található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek.
 
A Felhasználó a weboldal, valamint az Ügyfélkapu látogatásával elfogadja, hogy a weboldal, illetve az Ügyfélkapu használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandóak. Az esetleges jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
 
A jogi tájékoztató aktualizálása
 
Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.